Elementele de bază ale limbajului de programare C++

1. Competenţe

Competenţe generale

• implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare

• aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor

Competenţe specifice

• transcrierea algoritmilor din limbaj pseudocod în limbaj de programare

• elaborarea unui algoritm de rezolvare a unor probleme din aria curriculară a specialităţii

• alegerea unui algoritm eficient de rezolvare a unei probleme

 

2. Noţiuni introductive

Orice limbaj constituie un mijloc de comunicare între două entităţi: emiţătorul şi receptorul.

În general limbajele sunt de două tipuri:

• limbaje naturale;

• limbaje artificiale.

Limbajele naturale s-au constituit de-a lungul timpului, în procesul conlucrării membrilor societăţii.

Limbajele artificiale au fost şi sunt create pentru comunicarea într-un domeniu particular de activitate.

 

Limbajele de programare fac parte din categoria limbajelor artificiale, fiind utilizate în procesul de comunicare om-calculator.

Un limbaj de programare reprezintă un mijloc de comunicare între programator şi calculator.

Un limbaj de programare este un mijloc de comunicare particular, în care informaţia ce trebuie comunicată este codificată printr-un program pe baza a trei componente:

• un set de acţiuni, care acţionează asupra unui

• set de date într-o anumită

• secvenţă de acţionare

 

Realizarea unui program scris în C++ necesită parcurgerea a patru etape:

• editare – scrierea programului sursă, prin crearea unui fişier cu extensia cpp;

• compilare – se aduce în memoria internă programul sursă, se verifică erori şi se converteşte acest program în program obiect, având extensia obj;

• link-editare – se leagă programul obiect cu bibliotecile de sistem şi se transformă într-un program executabil având extensia exe;

• execuţie – se lansează în execuţie programul obiect: se efectuează citirea datelor, calculele şi scrierea rezultatelor, formându-se fişierul.

 

3. Structura generală a unui program C++

• un program C++ este constituit dintr-o succesiune de module, denumite funcţii

• una dintre aceste funcţii este funcţia principală, denumită main()

• main() este o funcţie specială, care trebuie să apară obligatoriu o singură dată în orice program C++

• execuţia oricărui program începe cu funcţia main()

• o funcţii este constituită din antet şi corp

• antetul funcţiei conţine numele funcţiei, tipul rezultatului pe care îl calculează funcţia şi o listă de parametri prin care funcţia comunică cu exteriorul ei, încadrată între paranteze rotunde

• corpul funcţiei conține declarații și instrucțiuni care specifică prelucrările realizate de funcția respectivă

 

Forma funcţiei main

int main (){

….

return 0;

}

Instrucţiunea return este utilizată pentru a încheia execuţia unei funcţii şi a returna valoarea expresiei specificate în instrucţiunea return ca valoare a funcţiei.

 

4. Elementele de limbaj

Limbajul C++ este caracterizat de:

• sintaxă – este formată din totalitatea regulilor de scriere corectă a programelor;

• semantică – reprezintă semnificaţia construcţiilor corecte din punct de vedere sintactic;

• vocabular – este format din totalitatea cuvintelor care pot fi folosite întrun program.

 

5. Vocabularul limbajului C++

Vocabularul limbajului C++ este format din:

• setul de caractere;

• identificatori;

• cuvinte cheie;

• comentarii;

• separatori.

 

a. Setul de caractere

Setul de caractere utilizat pentru scrierea programelor C++ este setul de caractere al codului ASCII. Codul ASCII este format din:

• literele mari şi mici ale alfabetului latin (A-Z, a-z);

• cifrele sistemului de numeraţie zecimal (0-9);

• caracterele speciale (blank, +, *, %, =, {, !, #, etc.).

 

b. Identificatori

Identificatorii (numele) au rolul de a denumi elemente ale programului precum constante, variabile, funcţii etc.

Identificatorii:

• reprezintă o secvenţă de litere, cifre şi _ (linia de subliniere) care trebuie să înceapă cu _ sau cu o literă;

• nu pot fi cuvinte cheie (rezervate) ale limbajului.

 

c. Cuvinte cheie (rezervate)

Cuvintele cheie (keywords) sunt cuvinte care au un înţeles bine definit şi nu pot fi folosite în alt context.

 

d. Comentarii

Pentru ca un program să fie uşor de înţeles se folosesc comentariile. Acestea sunt texte care vor fi ignorate de compilator, dar au rolul de a explicita pentru programator anumite secvenţe de program.

// comentariu

sau

/*comentariu

comentariu

……….*/

 

e. Separatori

Separatorii se folosesc pentru a delimita unităţile sintactice. Separatori:

• blank

• TAB

• caracterele de control CR+LF generate de tasta Enter

• virgula

 

6. Tipuri simple de date

Prin date se înţelege, în general, tot ceea ce este prelucrat de un calculator. Fiecare dată are un anumit tip.

Un tip de date defineşte:

• mulţimea valorilor pe care le pot lua datele de tipul respectiv;

• modul de reprezentare a acestora în memorie;

• operaţiile care se pot efectua cu datele respective. Clasificarea tipurilor de date:

• tipuri de date predefinite – asociate cu un cuvânt cheie, utilizat în declaraţie;

• tipuri de date definite de utilizator

Tipuri standard în C++:

• int şi long – pentru memorarea numerelor întregi;

•float şi double pentru memorarea numerelor reale;

• char – pentru memorarea caracterelor;

• void – pentru tip neprecizat. Tipul void este un tip special, pentru care mulţimea valorilor este vidă. Acest tip se utilizează atunci când este necesar să specificăm absenţa oricărei valori. De exemplu, poate fi utilizat pentru a specifica tipul unei funcţii care nu returnează niciun rezultat.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s